DUYURULAR

MEVZUAT // Vergi Mevzuatındaki Değişiklikler
( 30 Aralık 2019 Pazartesi )

23/12/2019 ile 30/12/2019 tarihleri arasında Resmi Gazete’de yayımlanan vergi mevzuatına ilişkin değişiklik tebliğleri ve ilgili bilgi notları aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

23 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan:
· 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtların Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere %12 oranında arttırıldı. ( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede (2. Mükerrer) yayımlanan:
· 513 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
· 310 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği,
· KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29 Seri Numaralı Tebliği,
· 18 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği,
· 52 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği,
· 51 Seri Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği,
· 64 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği,
· 84 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği,

ile 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni tutarlar ve hadler belirlendi.( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

30 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan;
· 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı % 1,6’ya indirildi.( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )
· 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulaması yeniden düzenlendi.( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )
· 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunu’nun Geçici 37 inci maddesinde düzenlenen imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin altı aylık/ yıllık dönemi izleyen bir yıl içerisinde belge sahibi mükellefe iade olunmasına yönelik düzenlemenin 2020 ve 2021 yılları için de uygulanmasına karar verildi.( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )
· Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık % 15 olarak belirlendi. ( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )
· 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Varlık Barışına ilişkin Geçici 90 ıncı maddenin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan süreler bitim tarihlerinden itibaren altı ay süre ile uzatıldı.( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

27 Aralık 2019 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de
· 2020 yılına ait emlak vergi değerlerine ilişkin 76 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )