DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Florin Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ
( 20 Kasım 2019 Çarşamba )

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracat Meclisinden (TİM) alınan yazıda, ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü kapsamındaki ulusal ve uluslararası çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğü, florin sera gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınması amacı ile 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Florin Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. bendinde "Florin sera gazı içeren veya belgelendirme işlemleri, belge iptali, sınav ve ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir" hükmünün yer aldığı, ayrıca aynı yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde "Nitelikleri 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resim Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen teknik personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle ürün veya ekipmana müdahale edebilir" hükmünün yer aldığı ve bu sürenin 4/1/2020 tarihi itibarıyla biteceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Yönetmelik hükümlerine istinaden hazırlanmış olan ve aşağıdaki bağlantıda yer alan "Florin Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ" taslağına ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerin 25 Kasım 2019 günü mesai bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan yazıya ulaşmak için tıklayınız
Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız