DUYURULAR

MEVZUAT // Dahilde İşleme Rejimine Dair Ek Süre Müracaatı Hk.
( 22 Ocak 2019 Salı )

22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)” yayınlanarak Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici 33 üncü madde eklenmiştir;

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİÇİ MADDE 33 –(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

(2) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3)Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir