DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 15 Kasım 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde 29/10/2019 tarihinde yayımlanan ve ülkemiz menşeli ürünleri içeren 669/2009/AT, 884/2014/AB ve 2018/1660/AB sayılı Tüzüklerin 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle yerini alacak olan 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün yayınlandığı ifade edilmekte olup, özetle aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı belirtilmektedir:

- Pestisit kalıntısı, sülfit, okratoksin-A ve siyanür riski nedeniyle Türk menşeli nar, limon, biber, kuru kayısı, kuru üzüm ve kayısı çekirdeğini içeren 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü; aflatoksin riski sebebiyle Türk menşeli fındık, kuru incir, Antep fıstığı ile türev ürünlerini içeren 884/2014/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü; pestisit kalıntısı riski nedeniyle Türk menşeli asma yaprağını içeren 2018/1660/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile diğer üçüncü ülkeler menşeli ürünleri içeren 2015/175/AB ve 2017/186/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri asli olarak birbirleriyle bağlantılı kuralları içerdiğinden ve tespit edilen bir risk sebebiyle bazı gıda ve yemlerin üçüncü ülkelerden AB’ye girişte ilave önlemlere tabi olmalarıyla ilgili olduklarından Avrupa Komisyonu söz konusu kuralların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla tek bir yasa çıkartılmasını uygun görmüştür. Bu çerçevede, 14 Aralık 2019 itibariyle yürürlükten kaldırılacak söz konusu mevzuatta yer alan kurallar bir örneği ekte sunulan ve 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nde bir araya getirilmiştir.

- 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında ülkemiz menşeli ürünlerin tabi olduğu fiziksel ve kimlik kontrollerinin sıklığında değişiklik bulunmamaktadır. Ülkemiz menşeli kuru kayısı, kuru üzüm, limon, nar, biber ve kayısı çekirdeği anılan mevzuatın Ek I’inde, fındık, kuru incir, Antep fıstığı ve türev ürünleri ile asma yaprağı ise Ek II’sinde yer almaktadır.

- 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında Gümrük yetkilileri Tüzüğün I ve II sayılı eklerinde listelenen gıda ve yem sevkiyatlarının serbest dolaşıma girebilmesini usulüne uygun olarak tamamlanan Ortak Sağlık Giriş Belgesi (Common Health Entry Document-CHED) sunulması halinde izin verecektir. Söz konusu belge örnekleri 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan 2019/1715 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün II sayılı ekinde yer almaktadır.

- Tüzüğün Ek II’sinde listelenen her bir gıda ve yem sevkiyatına Tüzüğün Ek IV’ünde yer alan resmi sertifika modeline uygun bir resmi sertifika eşlik etmelidir. Söz konusu sertifikaya ilişkin gereklilikler Tüzüğün 11. Maddesinde belirtilmiştir.

- Üçüncü ülkelerin sertifikayı düzenleyen yetkili kurumu tarafından Resmi Kontroller için Bilgi Yönetimi Sistemine (IMSOC-Information Management System for Official Controls) ibraz edilmeyen bir resmi sertifikanın 2019/628/AB sayılı Uygulama Tüzüğünün 3. Maddesinde yer alan gereklilikleri de karşılaması gerekmektedir.

- Komisyon risklere ve uygunsuz durumlara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek için Tüzüğün I ve II sayılı Ekleri’nde yer alan listeleri altı ayı geçmeyecek periyotlarda düzenli bir şekilde gözden geçirecektir.

- 669/2009/AT, 884/2014/AB ve 2018/1660/AB sayılı Tüzüklere yapılan referanslar 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne referanslar olarak yorumlanacaktır.

- 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğünün 3 (b) sayılı maddesindeki anlamıyla belirlenmiş giriş noktalarına (designated points of entry) referanslar 2017/625/AB sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğünün 3 (38) sayılı maddesindeki anlamıyla sınır kontrol noktalarına (border control posts) referanslar olarak yorumlanacaktır.

- 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğünün 3 (a) sayılı maddesinde ve Ek II’sinde değinilen ortak giriş belgesine (Common Entry Document-CED) referanslar 2017/625/AB sayılı Tüzüğün 56 sayılı maddesinde değinilen Ortak Sağlık Giriş Belgesine (Common Health Entry Document-CHED) referanslar olarak yorumlanacaktır.

- 13 Aralık 2019 tarihine kadar yürürlükte olan 884/2014/AB ve 2018/1660/AB sayılı Tüzüklerdeki hükümlere uygun olarak 14 Şubat 2020 tarihinden önce düzenlenen ilgili sertifikalarca eşlik edilen Tüzüğün Ek II’sinde listelenen gıda ve yem sevkiyatlarının 13 Haziran 2020 tarihine kadar AB’ye girişine izin verilecektir.

Konu ile ilgili AB Resmi Gazetesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Konu ile ilgili AB resmi gazetesine ulaşmak için tıklayınız .


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan