DUYURULAR

MEVZUAT // Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları
( 20 Eylül 2019 Cuma )

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 19/09/2019 tarih ve 4243894 sayılı yazılarında 2016/1 sayılı Genelge' de 19/09/2019 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca mezkur Genelge'nin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının “2) Mısır” başlığı altındaki birinci ve dördüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değişikliğe gidildiği bildirilmiştir.

“ İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri ile 7’nci Maddesinin birinci fıkrasının 2) Mısır başlığı altındaki dördüncü paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktardaki mısır hariç olmak üzere, DİR kapsamında “15 Ağustos – 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatı yapılamaz.”

“Organik kırık mısır ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında; döviz kullanım oranının %80’i aşmaması, eşdeğer eşya kullanılmaması, indirimli teminat uygulanmaması, asgari %95 randıman oranının esas alınması, üretim aşamasında herhangi bir fire öngörülmemesi, ithal edilen ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde yer aldığına dair ayniyatın yapılması, ihraç edilecek ülkenin DİİB başvurusu esnasında açıkça belirtilmesi ve bir takvim yılı içerisinde ihracatı öngörülen organik kırık mısır miktarının firmanın yıllık üretim kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılması kaydıyla organik mısır ithalatı yapılabilir. Bu kapsamda, sadece DİİB özel şartında belirtilen ülkeye gerçekleştirilen ihracatlar DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılır. Ayrıca, söz konusu DİİB’ler kapsamındaki organik mısır ithalatında dönemsel ithalat kısıtlaması uygulanmaz. Anılan DİİB başvuruları kapsamında, ihraç ve ithal listesinde yer alan ürünlere “organik” ibaresinin eklenmesi ve ihraç edilecek ürünün ülkemiz organik mevzuatı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılarak organik olduğunun tespit edilmiş olması gerekmektedir.” denilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden ( https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ) ulaşılabilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ramazan Tucdan